اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ (1)

 

ﺑﺎزار ﮐﻠﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﺎل  2025 ﺑﺎزار اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺣﺠﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪاي ﺑﯿﺶ از 11  ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. بازار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻤﺮاه را ﻣﯽﺗﻮان ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺘﺼﻞ، اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎي ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ داﻧﺴﺖ. در ﻣﻮرد ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ و ﺑﺮآوردﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم ﺳﺎﯾﺖ Business insider ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ در ﺣﻮزه سلامت از 58.9 میلیارد دلار در سال 2014 به 410 میلیارد دلار در سال 2022 خواهد رسید.

هم چنین در منابع دیگری پیش بینی شده که بازار جهانی سلامت دیجیتال تا سال 2020 به 233 میلیارد دلار برسد. در پیش بینی دیگری بر اساس گزارش اتحادیه جهانی مخابرات بازار جهانی سلامت همراه به صورت سریع و جهشی در حال رشد است. ارزش این بازار از 104 میلیون دلار در سال 2010 به 26.6 میلیارد دلار در سال 2017 رسیده و پیش بینی می شود این رقم در سال 2020 به حدود 60 میلیارد دلار برسد.

ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات، ﭘﺬﯾﺮش و ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﯿﻤﺎر، رﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺮﮐﺐ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 40% در 6 سال آینده نیز پیش بینی می شود.

 

ﺑﺎزار ﺟﺎﻣﻪﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺳﺎﻋﺖﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮔﺎرﺗﻨﺮ ﺑﺎزار ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ در ﺣﻮزهي ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. بر اساس این پیش بینی های ساعت هوشمند و جامه های هوشمند بیشترین سهم بازا را در این دسته از محصولات خواهند داشت. بر اساس تحقیقات موسسه IDTechEx امروز حدود 70% بازار مربوط به جامه های هوشمند در بخش سلامتی و تناسب اندام می باشد.

آﻣﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺣﺎﮐﯽ از آن است که سه ماهه سوم سال 2016 میلادی میزان فروش گجت های پوشیدنی به 23 میلیون دستگاه رسیده که 85% آن به ﺑﻪ ﻣﭻﺑﻨﺪﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺧﺘﺼﺎص دارد.

ﭘﯿﺶ بینی موسسه گارتنر در مورد محصولات اینترنت اشیا در حوزه سلامت و تناسب اندام تا سال 2020

 

 

ﺑﺎزار ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻤﺮاه

برای بازار سلامت همراه تا سال 2018 ارزشی معادل 11.8 میلیارد دلار برآورد شده است. دﻟﯿﻞ و ﻣﺤﺮك اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر رﺷﺪ خصوصا در امریکا را می تواندر قوانین مختص آن کشور در خصوص سلامت ( برای مثال HIPAA – قانون انتقال و پاسخگویی الکترونیک بیمه سلامت) دانست.

ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻤﺮاه از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن در ﮐﻨﺎر ارﺗﻘﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. تحقیقات نشان می دهند که تا پایان سال 2014 سلامت همراه حدود 250 میلیارد دلار صرفه جویی در هزینه مراقبت های بهداشتی در سراسر جهان به همراه داشته است.

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎي ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از 97000 اپلیکیشن سلامت همراه در فر.شگاه های بزرگ اپلیکیشن وجود دارد که اﮐﺜﺮﯾﺖ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﯿﮕﯿﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﺼﻮﺻﯽ، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص را ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 

برخی از محبوب ترین اپلیکیشن های حوزه سلامت تناسب اندام

 

بر اساس تحقیقات موسسه  ABI Research بازار اپلیکیشن های سلامت همراه رشدی بالغ بر 400 میلیون

دلار سالانه داشته است. در میان بخش های مختلف سلامت همراه اپلیکیشن های حوزه سلامتی و تناست اندام بیشترین رشد را داشته اند.

همچنین پیش بینی می شود تا سال 2018 حدود 1.7 میلیارد کاربر گوشی هوشمند حداقل یک اپلیکیشن مربوط به سلامت را بار گیری نمایند.

 

منبع: مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *