اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ (1)

  ﺑﺎزار ﮐﻠﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﺎل  2025 ﺑﺎزار اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺣﺠﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪاي ﺑﯿﺶ از 11  ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. بازار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻤﺮاه را ﻣﯽﺗﻮان ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺘﺼﻞ، اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎي ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ داﻧﺴﺖ. در ﻣﻮرد ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ و ﺑﺮآوردﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ[…]

کاربردهای اینترنت اشیا (IoT)

کاربرد اینترنت اشیا (IoT) در انرژی
انرژی مفهومی است که کل زنجیره ی تأمین از فرآیند استخراج و تولید تا مصرف مشترکین را در بر می گیرد و از جهات مختلف فنی، مدیریتی، اقتصادی، بازار و … مورد بررسی قرار می گیرد. در بسیاری از تحلیل ها چرخه ی آب و محیط زیست نیز در کنار سیستم های انرژی مورد بحث قرار می گیرد. […]