اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ (1)

  ﺑﺎزار ﮐﻠﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﺎل  2025 ﺑﺎزار اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺣﺠﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪاي ﺑﯿﺶ از 11  ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. بازار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻤﺮاه را ﻣﯽﺗﻮان ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺘﺼﻞ، اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎي ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ داﻧﺴﺖ. در ﻣﻮرد ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ و ﺑﺮآوردﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ[…]

کاربردهای اینترنت اشیا (IoT)

کاربرد اینترنت اشیا (IoT) در انرژی
انرژی مفهومی است که کل زنجیره ی تأمین از فرآیند استخراج و تولید تا مصرف مشترکین را در بر می گیرد و از جهات مختلف فنی، مدیریتی، اقتصادی، بازار و … مورد بررسی قرار می گیرد. در بسیاری از تحلیل ها چرخه ی آب و محیط زیست نیز در کنار سیستم های انرژی مورد بحث قرار می گیرد. […]

عینک هوشمند اینتل مشابه عینک معمولی

بخش هوشمند این عینک را یک لیزر کم مصرف، پردازنده، شتاب سنج، چیپ بلوتوثی و قطب نما تشکیل می دهد. خود لیزر که طبق گفته اینتل مصرف انرژی پایینی دارد، در دسته بندی لیزرها جزو ایمن ترین هاست و تصویری قرمز و تک رنگ با رزلوشن ۴۰۰ در ۱۵۰ پیکسل را پیش روی بیننده اش[…]

پتنت دستبند آمازون دسترسی به اجناس در انبارها را تسهیل می کند

آمازون همواره تلاش می کند فناوری های مختلفی را برای تسریع فرایندهای انبارداری و توزیع کالا به کار گیرد. در دو مورد از جدیدترین پتنت هایی که فرایند ثبت آنها تأیید شده، امکان پایش حرکت کارمندان در انبارها به واسطه دستبندهای پوشیدنی به طور دقیق تری فراهم می شود. بر اساس پتنت اول، اگر کاربر[…]